Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od dnia 5 marca 2024r. rozpoczyna się Rekrutacja dzieci do Przedszkolna nr 8 w Malborku

 

 

Poniżej przedstawiamy procedurę rekrutacji.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2024/2025

 

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork będzie przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania. Daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku liczby chętnych przekraczających dopuszczalną normę w jednym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej istnieje możliwość automatycznego przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego w drugiej lub trzeciej preferencji.

 

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

naborp-kandydat.vulcan.net.pl/malbork

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ROZPOCZNIE SIĘ

W DNIU

5 MARCA 2024R.

O GODZINIE 9.00

 

1.    Informacje ogólne
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, pod warunkiem, że w roku szkolnym 2023/2024 korzysta z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

W przypadku dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).
- W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Malborka:
   -       3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2021-2018),
   -       z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

- Rodzice dzieci zamieszkałych poza Miastem Malbork mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
- Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.
Jeżeli liczba dzieci, którym miasto ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na terenie miasta Malborka, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola/szkoły informuje burmistrza o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego. W tym przypadku burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom, inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.
- Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
- Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest w terminach określonych w załączniku do zarządzenia nr 24/2024 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork.
- Przydział dzieci do oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. Organizacja oddziałów zostanie przedstawiona rodzicom na spotkaniu zorganizowanym przez dyrektora przedszkola/szkoły w terminie, o którym rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani.

2.    Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2023/2024)
- Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, nie logują się do elektronicznego systemu naboru, a jedynie składają pisemną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w placówce, do której uczęszcza dziecko.

- Rodzice dzieci, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, uczestniczą w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Wówczas rodzice nie składają deklaracji o kontynuacji w placówce, do której obecnie uczęszcza dziecko.  

3.    Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową www.malbork.przedszkola.vnabor.pl

- Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
- We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują trzy wybrane przedszkola/szkoły (grupy wiekowe) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. Jeżeli rodzice wybiorą więcej niż jedną placówkę, zwiększą swoje szanse na przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
- O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rodzice:
-     wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru VULCAN, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru;
-     w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

- Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.
- Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w papierowym wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
- W przypadku akceptacji wniosku, odrzucenia wniosku, kwalifikacji i przyjęcia kandydata rodzice będą powiadamiani mailowo oraz poprzez kontakt rodzica z placówką pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli dla rodziców.
- Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 
- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
- Wszelkie dokumenty należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.
- Wzory dokumentów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne będą w poszczególnych przedszkolach i szkołach.
- Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w placówce wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
-     żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte     w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
-     zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

- Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
-     korzysta z informacji, które zna z urzędu,
-     może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje,
-     może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 810 z późn. zm.).
- Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
- W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
- Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.
- W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe.
- W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXVII/241/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tzw. kryteria samorządowe.
- Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla rodziców.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu    w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Komisja rekrutacyjna:
-     przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
-     podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:  
-     wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
-     wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
-     na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

4.        Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność
Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

5.        Kryteria rekrutacyjne:
Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.):
-       wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
-       niepełnosprawność kandydata,
-       niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
-       niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
-       niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
-       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
-       objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:
-       oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci - art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe);
-       orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100, 173 i 240);
-       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe);
-       dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 403).

Kryteria dodatkowe (tzw. „kryteria samorządowe”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności) określone:
-     Uchwałą Nr XXVII/241/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
-     Zarządzeniem Nr 23/2024 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 26 stycznia 2024 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork w roku szkolnym 2024/2025.

 

 

 

 

 

https://urzad.malbork.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.html

 

Data dodania: 2017-01-12 21:26:19
Data edycji: 2024-03-05 10:13:49
Ilość wyświetleń: 10128

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej