Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Aktualności

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU NR 8 W MALBORKU.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 października 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 2572 z późno zm.).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późno zm.).
 • Statut Przedszkola nr 8 w Malborku

 

Cel procedury

Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola.

 

Zakres procedury:

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1.Dyrektor:

 • planuje organizację pracy przedszkola (zasady, specyfikę, prawne uregulowania),
 • odpowiada za prawidłową organizację przepływu informacji przedszkola.

 

2. Nauczyciele:

 • planują organizację pracy w grupie,
 • przestrzegają harmonogramu spotkań z rodzicami,
 • udzielają informacji o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze),
 • dbają o prawidłową organizację przepływu informacji.

 

3. Rodzice (opiekunowie prawni):

 • Rodzice mają obowiązek: uczestniczyć w zebraniach grupowych, i spotkaniach oraz na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty,
 • poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
 • w razie choroby pozostawić dziecko w domu,
 • uczestniczyć w zebraniach grupowych,
 • w razie nieobecności wypełnić upoważnienie dla wytypowanej upoważnionej osoby,
 • na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.
 • maja prawo do uzyskiwania informacji o sukcesach, zachowaniu, postępach i trudnościach swojego dziecka.

 

OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:

 1. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, w formach:
 • zebrań ogólnych z rodzicami,
 • zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
 • zajęciach pokazowych, otwartych dla rodziców z udziałem dzieci,
 • indywidualnych konsultacji rodziców z nauczycielami
 • innych spotkań wynikających z planu pracy przedszkola
 • na życzenie rodzica możliwa jest korespondencja pocztą elektroniczną.

 

 1. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych, poza ustalonym harmonogramem, w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.
 2. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu. Miejscem kontaktów dyrektora przedszkola z rodzicami na terenie przedszkola jest gabinet dyrektora. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane.
 3. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami nauczyciel jest zobowiązany przypomnieć dzieciom i rodzicom, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem i podaniem informacji zwrotnej).
 4. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
 5. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.
 6. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach jest obowiązkowa, potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.
 7. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.
 8. Nauczyciel grupy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
 • zebrań grupowych z rodzicami,
 • pisemnych informacji o postępach i zachowaniu dzieci- diagnoza,

- indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie przedszkola, po uprzednim uzgodnieniu terminu,

- odwiedzin w domu wychowanka po uprzednim uzgodnieniu zgody rodzica, w szczególnych przypadkach bez zgody (np. brak kontaktu z rodzicami),

- za pomocą poczty elektronicznej.

10. Corocznym obowiązkiem nauczyciela grupy w trakcie zebrania grupowego jest zapoznanie rodziców z:

- statutem przedszkola,

- planem pracy przedszkola,

- realizowanym programem wychowania przedszkolnego,

- procedurami, - informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania grupy i przedszkola.

11. Nauczyciel odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu zebrania z rodzicami. Protokół zebrania pisze wyznaczony rodzic, podpisują rodzice obecni na zebraniu. Protokół stanowi część pracy nauczyciela.

12. Dyrektor przedszkola w szczególności:

- współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego harmonogramu,

- udziela pomocy nauczycielom w kontaktach z rodzicami, którzy nieregularnie uczestniczą w zebraniach,

- przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców wg przyjętego harmonogramu.

13. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:

- przeszkadzanie w czasie zajęć,

- telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,

- zasięganie informacji o dziecku u pracowników niepedagogicznych przedszkola.

14. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:

- nauczyciela grupy,

- dyrektora przedszkola,

- rady pedagogicznej,

- organu prowadzącego przedszkole,

- organu prowadzącego nadzór pedagogiczny przedszkola.

15. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

 

V. WYKAZ MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH W TRAKCIE PRACY ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE PRACY.

 • protokoły z zebrań rodziców,
 • listy obecności,
 • notatki z rozmów indywidualnych z rodzicami (należy podpisać notatkę przez obie strony, podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia)

 

VI. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W PROCEDURZE: Zmiany w procedurze dokonuje dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej. Dokument został zaopiniowany Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 w Malborku w dniu 28.08.2017 r. z mocą obowiązującą od 01.09.2017 r.

 

 

 

Data dodania: 2018-04-13 15:33:21
Data edycji: 2020-05-21 07:32:49
Ilość wyświetleń: 3359

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook